100 jaar IAO – 108ste Internationale Arbeidsconferentie “Building a Future with Decent Work”

Op 10 juni ging de 108ste Internationale Arbeidsconferentie, de jaarlijkse bijeenkomst van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève, officieel van start. Het wordt dit jaar een speciale eeuwfeest sessie. De IAO bestaat immers 100 jaar. Maar liefst 6000 vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en vakbonden uit de 187 lidstaten schuiven aan voor 2 weken van debat in het ‘wereldparlement van werk’.

100 jaar na zijn oprichting wil de IAO een ‘eeuwfeest verklaring’ aannemen. Daarom wordt een zogenaamde ‘overkoepelende comissie’ ingesteld, niet alleen om het historisch belang van de taak te onderlijnen maar ook om voldoende flexibiliteit te hebben op het vlak van deelname van experten of andere speciale gasten. Het eeuwfeest is een gelegenheid om terug te blikken op de belangrijkste verwezenlijkingen van IAO en tegelijk richting te geven aan haar toekomst en een verklaring is het IAO instrument met het grootst mogelijke politieke gewicht. Het rapport van de “Global Commission on the Future of Work” vormt daarbij een belangrijke, maar uiteraard niet de enige, bron van inspiratie. Thematische discussies over o.a. jobs en vaardigheden voor een betere toekomst, de rol van bedrijven in het realiseren van waardig werk en over duurzame loopbanen moeten de nodige diepte geven aan de discussies.

ILO wcms_708930

De conferentie wil daarnaast ook een internationale norm aannemen over geweld en grensoverschrijdend gedrag. Vorig jaar werden de discussies opgestart en die moeten nu tijdens het eeuwfeest uitmonden in de eerste IAO conventie sinds 2011. De uitdaging blijft om de grote verklaringen en principes te overstijgen en te komen tot een instrument dat effectief en efficiënt blijkt om geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag tegen werknemers én werkgevers te voorkomen of onmiddellijk te stoppen als het zich voordoet. Een heldere omschrijving van de geviseerde gedragingen en een duidelijke afbakening van de rol en verantwoordelijkheden van werkgevers, werknemers, de overheid en alle andere personen in de werkomgeving zoals, klanten, bezoekers en patiënten zijn de onontbeerlijke ingrediënten voor succes.

En dan is er nog het tribunaal van de conferentie, de commissie van de normen die een reeks gevallen van niet-toepassing of inbreuken op de internationale normen bespreekt. 24 Landen moeten zich verantwoorden. In 6 gevallen gaat het om vermeende fundamentele inbreuken. Voor de goede orde: België figureert niet op de lijst. Diezelfde commissie buigt zich ook over een globale studie “Universele sociale bescherming voor menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling” die zich buigt over de aanbeveling 202 van de IAO m.b.t. sociale beschermingsvloeren.

De VBO-delegatie die actief deelneemt aan de debatten bestaat uit Kris De Meester, Annick Hellebuyck, Sandra Coenegrachts, Jan Denys (Randstad), Ann Cattelain (Federgon) en Yvan Fieremans (ABSU-UGBN). Vermeldenswaard is ook dat Paul Soete (ex-Agoria) aangesteld werd als hoofd van de voltallige tripartiete Belgische delegatie. VBO Gedelegeerd Bestuurder Pieter Timmermans zal de delegatie vervoegen samen met minister Peeters en koning Filip voor de sessies met hoogwaardigheidsbekleders. Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in België blijven we meespelen in de voorlinie van de internationale discussies over waardig werk en streven we naar een gelijk speelveld voor private ondernemingen en omstandigheden die duurzaam ondernemen aanmoedigen en mogelijk maken.

ILO 8959159694_bbe901a2e4_c

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s